Nhà máy của VietSec

Nhà máy
của VietSec

Nhà máy nội thất - phân xưởng gỗ

Di chuyển đến vị trí máy và click vào để xem chi tiết máy

HÌNH ẢNH MẶT BẰNG BỐ TRÍ NHÀ MÁY NỘI THẤT